Policy vid konkursförvaltning
16230
page-template-default,page,page-id-16230,page-child,parent-pageid-16180,bridge-core-1.0.5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

Policy vid konkursförvaltning

1 INLEDNING

 

Advokatfirman Rydberg Rohdin AB har advokat som åtar sig arbete som extern konkurs­förvaltare och som i konkursverksamheten beaktar reglerna rörande behandling av person­uppgifter.

 

Konkursförvaltaren särskiljer mellan den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för konkursboets verksamhet och den behandling som sker inom advokatfirmans normala verksamhet. Konsekvensen av en sådan uppdelning är att det kan bli fråga om två olika person­uppgiftsansvariga i konkursärenden.

 

Denna del av personuppgiftspolicyn beskriver hur konkursboet och Advokatfirman Rydberg Rohdin AB behandlar dina personuppgifter. Konkursboet och advokatfirman kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt.

 

2 ADVOKATFIRMANS NORMALA VERKSAMHET

 

2.1 Allmänt

 

Advokatfirman är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för advokatfirmans normala advokatverksamhet, dvs i sin roll som förvaltare. Advokatfirman ansvarar således för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. För denna personuppgiftsbehandling hänvisar advokat­firman till denna policys övriga delar.

 

I konkursärende inhämtar och behandlar advokatfirman personuppgifter tillhörande dig i syfte att utföra det uppdrag som getts en konkursförvaltare hos advokatfirman. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i advokatfirmans myndighetsutövning. Exempelvis åvilar det konkursförvaltaren att besluta om lönegaranti för eventuella anställda i ett konkursbolag.

 

3 KONKURSBOETS VERKSAMHET

 

3.1 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

 

Konkursboet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande data­skydds­bestämmelser.

 

3.2 Vilka personer behandlar konkursboet personuppgifter om?

 

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 

Ställföreträdare, dvs de privatpersoner som är företrädare för konkursbolaget.

 

Konkursgäldenärer, dvs privatpersoner som gått i konkurs.

 

Borgenärer, dvs privatpersoner som är företrädare för eller privatpersoner som är borgenärer.

 

Gäldenärer, dvs privatpersoner som är företrädare för eller privatpersoner som är gäldenärer och som har skulder till konkursbolaget.

 

Aktieägare, dvs de privatpersoner som äger aktier i konkursbolaget.

 

Anställda, dvs privatpersoner som är anställda av konkursbolaget.

 

Borgensmän, dvs privatpersoner som har ett borgensåtagande.

 

Leverantörer, dvs privatpersoner som är företrädare för konkursboets leverantörer av diverse tjänster, exempelvis auktionstjänster.

 

Revisorer eller redovisningskonsulter, dvs privatpersoner som är revisorer eller redovis­nings­konsulter.

 

Staten, dvs privatpersoner som är företrädare för staten, exempelvis kontaktpersoner på Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller tillsynsmyndigheten.

 

Bank, dvs privatpersoner som är företrädare för banker.

 

Tredje part, dvs privatpersoner som har egendom i konkursbolagets besittning (ej separationsgods).

 

Familjemedlemmar, dvs privatpersoner som exempelvis är förälder, syskon m m till någon part.

 

3.3 Vilka personuppgifter behandlar konkursboet om dig?

 

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Registreringsnummer för fordon
  • IP-nummer
  • Bankuppgifter
  • Löneuppgifter
  • Facklig tillhörighet
  • Hälsouppgifter

 

3.4 Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar konkursboet dina personuppgifter?

 

För att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med dig som borgenär, gäldenär, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, anställd eller bank inhämtar och behandlar konkursboet personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina person­uppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åt­gärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Personuppgifter kan behandlas på grund av att konkursboet har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

I syfte att utföra uppdraget som konkursförvaltare att tillse att konkursboet sköts på ett korrekt sätt och enligt det uppdrag som getts konkursförvaltaren kan personuppgifter komma att behandlas på grund av att behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis åvilar det konkursförvaltaren, som företrädare för konkursboet, att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir missgynnade och fördelning av even­tuella tillgångar sker på ett föredömligt sätt.

 

3.5 Hur länge sparar konkursboet dina personuppgifter?

 

Konkursboet lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

 

Konkursboet kommer behöva lagra personuppgifterna under en längre period, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, myndig­hets­­beslut samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot konkursbolaget och konkurs­boet. Konkursboet kan komma att spara personuppgifter i upp till 10 år i enlighet med advokatsamfundets riktlinjer.

 

3.6 Vem har tillgång till dina uppgifter?

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndig­hets­förfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för konkursboet berättigat intresse. Konkursboet förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med konkursboet gemensamt person­uppgiftsansvarigt eller konkursboets personuppgiftsbiträde.

 

3.7 Var lagrar konkursboet dina personuppgifter?

 

Advokatfirman kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Advokatfirman kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

 

3.8 Kontakta konkursboet

 

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter i konkurser vänligen kontakta advokatfirmans kontaktperson avseende personuppgiftshantering.