Personuppgiftspolicy
16180
page-template-default,page,page-id-16180,page-parent,bridge-core-1.0.5,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive
 

Personuppgiftspolicy

Advokatfirman Rydberg Rohdin AB:s policy för behandling av personuppgifter

 

Bakgrund och syfte

 

Advokatfirman värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de person­uppgifter som rör honom eller henne.

 

Advokatfirman har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säker­ställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna.

 

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd for de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.

 

Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i data­skydds­för­ordningen finns risken för intrång i den personliga integriteten för de registrerade, men även risken för skadat anseende for advokatfirman. Vidare kan firman dessutom bli skyldig att utge skadestånd eller påföras en administrativ sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. För att undvika sådana konsekvenser är alla medarbetare skyldiga att följa dessa riktlinjer.

 

Tillämpningsområde och omfattning

 

Policyn gäller för advokatfirmans alla anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.

 

Advokatfirmans styrelse ska se till att denna policy efterlevs, vilket bland annat innefattar utbildning för alla anställda. Informationen till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av policyn kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga konsekvenser.

 

Grundläggande principer

 

De grundläggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas när personuppgifter behandlas. Advokatfirman ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs.

 

Laglighet, skälighet, transparens – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transpa­rent i förhållande till den registrerade. Det innebär att varje typ av behandling ska baseras på en giltig så kallad laglig grund, såsom exempelvis fullgörande av avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse eller samtycke (se Laglig grund för behandlingen av personuppgifter nedan). Kan man inte identifiera någon laglig grund som är tillämplig för behandlingen får behandlingen således inte utföras. Ut­gångs­punkten för denna princip är tydlig kommunikation med den registrerade om bl a för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilken typ av behandling som utförs, om och hur personuppgifterna delas med andra, hur länge personuppgifterna lagras och hur man kommer i kontakt med advokatfirman. De registrerade ska alltså ges tydlig och transparent information om behandlingen av deras personuppgifter.

 

Ändamålsbegränsning – Personuppgifter får endast samlas in och på annat sätt behandlas for särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 

Uppgiftsminimering – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålen. Advokatfirman ska säkerställa att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha.

 

Riktighet – Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt upp­datera­de. Advokatfirman ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis rutiner för ändring av adress vid flytt med en sammanställning av system och register där adressen lagras. Undvik dock att lagra kopior av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att ouppdaterad information sparas.

 

Lagringsbegränsning – Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de antingen måste raderas eller avidentifieras.

 

Principen om ansvarsskyldighet innebär att advokatfirman måste kunna visa att dataskydds­förordningen efterlevs. Firman måste därför exempelvis dokumentera implementerade och planerade processer och åtgärder som avser dataskyddsfrågor.

 

Vidare ska det finnas ett register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och advokatfirman ska kunna redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs.

 

Personuppgifter

 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

 

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

 

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter; uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning (så kallade särskilda kategorier av personuppgifter) är som huvud­regel förbjuden. För att sådan behandling ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet. De vanligaste undantagen är att den registrerade lämnat samtycke eller själv offentliggjort uppgifterna, för att utöva rättigheter eller fullgöra skyldigheter inom arbets­rätten, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för hälso- och sjukvårdsändamål.

 

Behandling av personnummer får bara utföras om det är klart motiverat med hänsyn till ända­målet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

 

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser (fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder men sannolikt inte uppgift om misstanke om brott) får endast behandlas i vissa särskilda fall. Som advokatbyrå får man behandla personuppgifter om (i) behandlingen är nödvändig för kontroll av att jävssituation inte föreligger, (ii) enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fast­ställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller (iii) for penningtvättskontroll.

 

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

 

En behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån någon av följande grunder är tillämplig.

 

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Särskilda krav finns som måste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar advokatfirman. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

 

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (t ex när det är fara för livet).

 

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t ex som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t ex som Notarius Publicus).

 

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör advokatfirmans eller tredje parts intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, (intresseavvägning). Vid intresseavvägning tillkommer särskilda krav på dokumentation avseende den bedömning som gjorts.

 

Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering

 

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för person­uppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de system som inne­håller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst försvåras och inte lämnas framme. Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är om advokatfirman har tillräckliga back-up rutiner, tillräckliga brandväggar, lösenordskyddade trådlösa nät­verk, uppdaterat virusskydd, lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor, skydd mot obehörig intern åtkomst, lösenordskrav, kryptering vid behov, logg­ning av, åtkomst till och användning av IT-system m m.

 

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ända­målet med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive data­bas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även person­uppgifter i så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser etc behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.

 

Överföring till tredje land

 

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelands­överföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlems­stater samt EES-länderna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integri­tet och därför kan personuppgifter föras över fritt inom det området utan begräns­ningar. För länder utanför det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m m och behöver analyseras särskilt.

 

Konsekvensbedömning

 

Advokatfirman har en särskild rutin på plats för att kunna identifiera och hantera särskilda integritetsrisker inom verksamheten och för strukturerad uppföljning. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med en viss typ av behandling av uppgifter, särskilt känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor om­fattning, användning av ny teknik eller dylikt.

 

Om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska rutinen följas och en bedömning göras av effekterna av de påtänkta behandlingarna för skyddet av personupp­gifter innan behandlingen påbörjas.

 

Innan sådan personuppgiftsbehandling påbörjas ska personuppgiftsansvarig vid advokat­firman kontaktas för utredning om en konsekvensbedömning krävs och vid behov utförs konsekvensbedömning tillsammans med den ansvarige genom besvarande av vissa sär­skilda frågor, arbetsmöten samt risk­bedöm­ning.

 

Registerutdrag och utlämnande

 

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är advokatfirmans uppgift att uppfylla dessa rättigheter och tillse att tillräckliga processer härför finns för att tillmötesgå de registrerade.

 

Den registrerade har rätt till information när personuppgifterna samlas in. Denna information ska tillhandahållas i en lättillgänglig skriftlig form med ett klart och tydligt språk. I data­skydds­förordningen föreskrivs ett antal tydliga krav som måste vara uppfyllda och kraven varierar beroende på om informationen har samlats in från den registrerade själv eller från tredje man.

 

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör denne behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (registerutdrag). Denna rättig­het gäller oberoende av den plats där personuppgifterna behandlas.

 

Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva korrigering. Om den registrerade visar att ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas inte längre är tillåtet, nödvändigt eller rimligt under omständigheterna, ska de aktuella personuppgifterna raderas, om det inte finns några lagbestämmelser som anger annat.

 

Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till advokatfirman till annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet) om behandlingen stöds på de lagliga grunderna avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrera­de i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgifts­ansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till advokatfirman.

 

Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att advokatfirman begränsar behandlingen av dennes personuppgifter, dvs begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begräns­ningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

 

Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på legitimt intresse som rättslig grund. Vid en invändning ska firman upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när samtycke är den lagliga grunden för behandlingen och den registrerade återkallar sitt samtycke.

 

Advokatbyrån behandlar inte personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 

Personuppgiftsincidenter

 

 En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig för­störelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Exempel på person­upp­gifts­incidenter kan vara stöld av kundregister, oavsiktligt avslöjande av löne­information via e-post till fel mottagare, en anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som leder till att information om anställda eller kunder avslöjas, personuppgifter publiceras på webben av misstag, en bärbar dator innehållande personuppgifter tappas bort eller stjäls m m.

 

Personuppgiftsincidenter kan behöva anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckten av incidenten om det är sannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras och man kan behöva under­rätta berörda registrerade.

 

Övrigt

 

För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till dataskydds­förordningen.

 

Advokatsamfundet har utarbetat en vägledning för tillämpningen av EU:s dataskydds­förordning i advokatverksamhet, vilken finns tillgänglig på Advokatsamfundets hemsida och vilken hänvisas till för närmare information.

 

Denna policy ska uppdateras årligen eller vid behov baserat på instruktioner från advokat­firmans styrelse.

 

Frågor

 

Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta advokatfirman per telefon 0300-730 20 eller via info@rydberg-rohdin.se.

 

 

 

 

 

 

Policy antagen av advokatfirmans styrelse den 21 maj 2018